ประสิทธิภาพและความคล่องตัวของรับเหมาแรงงาน

ประสิทธิภาพของรับเหมาแรงงานคือความสามารถของแรงงานในการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณแรงงาน ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมักแสดงในรูปของการเพิ่มผลผลิตของแรงงานภายในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่ทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการที่ผลิตลดลง รับเหมาแรงงานของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ก็จะสูงตามไปด้วย มีคำแนะนำมากมายที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของแรงงาน วิธีดังกล่าวมีดังนี้

รับเหมาแรงงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานได้อย่างมาก 

พนักงานที่มีการศึกษาดีหรือได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเขาได้ ระดับของเทคโนโลยี เทคโนโลยีระดับสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน การจัดการที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีระดับสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรับเหมาแรงงาน ทักษะส่วนตัวของคนงาน ถ้าคนงานมีทักษะโดยธรรมชาติในการทำงานเฉพาะ งานของเขาจะมีประสิทธิภาพ เมื่อเงินเดือนหรือค่าจ้างของคนงานน่าดึงดูด มันจะส่งเสริมหรือส่งเสริมประสิทธิภาพของคนงาน สภาพทางกายภาพหรือสภาพอากาศในสถานที่ทำงานอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแรงงาน 

อากาศร้อนทำให้ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง อากาศเย็นหรือสภาพแวดล้อมทำให้ประสิทธิภาพของแรงงานสูงขึ้น คนงานที่มีสุขภาพแข็งแรงมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนงานที่ป่วย ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตอื่นๆ ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ที่ดิน ทุน และผู้ประกอบการ รับเหมาแรงงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มผลิตภาพคนงานบางคนฉลาดมากในขณะที่คนอื่นไม่มี คนทำงานที่มีความฉลาดสูงมักไม่ค่อยทำผิดพลาด

รับเหมาแรงงานและความเชี่ยวชาญในองค์กรใด ๆ

สามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพของรับเหมาแรงงาน ระดับของความมุ่งมั่นและทัศนคติ ระดับของความมุ่งมั่นและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแรงงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแรงงาน เมื่อคนงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานสูงก็จะส่งผลให้แรงงานมีประสิทธิภาพ ความมั่นคงของงาน ประสิทธิภาพของรับเหมาแรงงานสามารถเพิ่มขึ้นได้หากคนงานแน่ใจว่างานของเขามั่นคง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งพนักงานบ่อยครั้งในองค์กรใด ๆ สามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน

นี่คือความสะดวกที่แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือจากอาชีพหนึ่งไปอีกอาชีพหนึ่ง กล่าวกันว่าแรงงานเคลื่อนที่ได้เมื่อคนงานสามารถย้ายจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือเปลี่ยนงานได้ง่าย การเคลื่อนย้ายแรงงานมีสองประเภทหลัก ทางภูมิศาสตร์ การเคลื่อนย้ายของรับเหมาแรงงานตามภูมิศาสตร์คือความสะดวกที่คนงานหรือแรงงานสามารถย้ายจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในการประกอบอาชีพเดียวกันหรือเปลี่ยนอาชีพ เมื่อคนงานย้ายจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนงานที่เขาทำอยู่ เราบอกว่าเขาได้ย้ายตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อทำงานเป็นนักบัญชีต่อไป โปรดทราบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน